Visit SV

Möckelnområdet

Visa karta

Möckeln har en yta på 46 km2 och har fått sin nuvarande karaktär efter en sänkning på 1,85 m under 1850-talet. Tillrinningen sker genom Helge å från Agunnarydssjön, Lilla Helge å och Helge å vid Diö. Sjön är inte reglerad, omges mest av skog och har vatten, som är obetydligt förorenat genom utsläpp.

De viktigaste fiskearterna är abborre, gädda och gös. Mal fångas ofta och samtliga tre tillrinningsområden bedöms som viktiga för denna art. Eftersom malen är en värmekrävande art, har det lövskogsrika eller öppna omgivningarna kring vattendragen sannolikt bidragit till att göra förhållandena gynnsamma. Ytterligare en sällsynt fiskart, faren, förekommer.

Möckeln har ett mycket värdefullt fågelliv och flera fastmarksområden runt sjön har stora ornitologiska värden. För mindre hackspett och mindre flugsnappare är Möckelnområdet ett av de viktigaste häckningsområdena i landet. Dessutom finns stora bestånd av störningskänsliga arter. Av dessa märks storlom och fiskgjuse. Som rastbiotop har sjön stort värde för storskrake, sångsvan och havsörn.

Det stora antalet häckande fåglar hör samman med trädslagssammansättningen. Cirka 8-10 km2 skogsmark kring sjön är särskilt värdefull ur faunasynpunkt. Endast ett fåtal naturskogar av minst samma storlek som Möckelnområdet och med stort lövinslag finns i Sverige. Flera mycket sällsynta vedlevande skalbaggar lever i de olika skogsbiotoperna.

Visa mer